صدور معرفی‌نامه درمان بیمارستانی
صدور معرفی‌نامه درمان پاراکلینیکی سامان
لیست معرفینامه‌های درمان تحت وب سامان

این دسترسی مختص به مراکز درمانی می‌باشد