آرشیو دی ماه 1392

ردیف تاریخ عنوان
1 1392/10/30 پورتال خبر رسانی 30 دی 92 مشاهده
2 1392/10/28 پورتال خبر رسانی 28 دی 92 مشاهده
3 1392/10/24 پورتال خبر رسانی 24 دی 92 مشاهده
4 1392/10/23 پورتال خبر رسانی 23 دی 92 مشاهده
5 1392/10/22 پورتال خبر رسانی 22 دی 92 مشاهده
6 1392/10/21 پورتال خبر رسانی 21 دی 92 مشاهده
7 1392/10/18 پورتال خبر رسانی 18 دی 92 مشاهده
8 1392/10/15 پورتال خبر رسانی 15 دی 92 مشاهده
9 1392/10/14 پورتال خبر رسانی 14 دی 92 مشاهده
10 1392/10/9 پورتال خبر رسانی 9 دی 92 مشاهده
11 1392/10/8 پورتال خبررسانی 8 دی 92 مشاهده
12 1392/10/7 پورتال خبر رسانی 7 دی 92 مشاهده
13 1392/10/4 پورتال خبر رسانی 4 دی 92 مشاهده
14 1392/10/3 پورتال خبر رسانی 3دی 92 مشاهده
15 1392/10/1 پورتال خبر رسانی 1دی 92 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text