آرشیو بهمن ماه 1392

ردیف تاریخ عنوان
1 1392/11/30 پورتال خبر رسانی 30 بهمن 92 مشاهده
2 1392/11/29 پورتال خبر رسانی 29 بهمن 92 مشاهده
3 1392/11/27 پورتال خبر رسانی 27 بهمن 92 مشاهده
4 1392/11/26 پورتال خبر رسانی 26 بهمن 92 مشاهده
5 1392/11/23 پورتال خبر رسانی 23 بهمن 92 مشاهده
6 1392/11/21 پورتال خبر رسانی 21 بهمن 92 مشاهده
7 1392/11/20 پورتال خبر رسانی 20 بهمن 92 مشاهده
8 1392/11/19 پورتال خبر رسانی 19 بهمن 92 مشاهده
9 1392/11/15 پورتال خبر رسانی 15 بهمن 92 مشاهده
10 1392/11/14 پورتال خبر رسانی 14 بهمن 92 مشاهده
11 1392/11/13 پورتال خبر رسانی 13 بهمن 92 مشاهده
12 1392/11/12 پورتال خبر رسانی 12 بهمن 92 مشاهده
13 1392/11/8 پورتال خبر رسانی 8 بهمن 92 مشاهده
14 1392/11/6 پورتال خبر رسانی 6 بهمن 92 مشاهده
15 1392/11/5 پورتال خبر رسانی 5 بهمن 92 مشاهده
16 1392/11/2 پورتال خبر رسانی 2 بهمن 92 مشاهده
17 1392/11/2 پورتال خبر رسانی 2 بهمن 92 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text