آرشیو دی ماه 1393

ردیف تاریخ عنوان
1 1393/10/30 پورتال خبر رسانی 30 دی 93 مشاهده
2 1393/10/28 پورتال خبر رسانی 28 دی 93 مشاهده
3 1393/10/27 پورتال خبر رسانی 27 دی 93 مشاهده
4 1393/10/25 پورتال خبر رسانی 25 دی 93 مشاهده
5 1393/10/24 پورتال خبر رسانی 24 دی 93 مشاهده
6 1393/10/23 پورتال خبر رسانی 23 دی 93 مشاهده
7 1393/10/23 پورتال خبر رسانی 23 دی 93 مشاهده
8 1393/10/21 پورتال خبر رسانی 21 دی 93 مشاهده
9 1393/10/20 پورتال خبر رسانی 20 دی 93 مشاهده
10 1393/10/16 پورتال خبر رسانی 16 دی 93 مشاهده
11 1393/10/15 پورتال خبر رسانی 15 دی 93 مشاهده
12 1393/10/14 پورتال خبر رسانی 14 دی 93 مشاهده
13 1393/10/13 پورتال خبر رسانی 13 دی 93 مشاهده
14 1393/10/10 پورتال خبر رسانی 10 دی 93 مشاهده
15 1393/10/7 پورتال خبر رسانی 07 دی 93 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text