آرشیو اردیبهشت ماه 1393

ردیف تاریخ عنوان
1 1393/2/31 پورتال خبر رسانی31 اردیبهشت 93 مشاهده
2 1393/2/30 پورتال خبر رسانی30 اردیبهشت 93 مشاهده
3 1393/2/29 پورتال خبر رسانی29 اردیبهشت 93 مشاهده
4 1393/2/27 پورتال خبر رسانی27 اردیبهشت 93 مشاهده
5 1393/2/24 پورتال خبر رسانی24 اردیبهشت 93 مشاهده
6 1393/2/21 پورتال خبر رسانی21 اردیبهشت 93 مشاهده
7 1393/2/17 پورتال خبر رسانی17 اردیبهشت 93 مشاهده
8 1393/2/16 پورتال خبر رسانی16 اردیبهشت 93 مشاهده
9 1393/2/14 پورتال خبر رسانی14 اردیبهشت 93 مشاهده
10 1393/2/13 پورتال خبر رسانی13 اردیبهشت 93 مشاهده
11 1393/2/9 پورتال خبر رسانی09 اردیبهشت 93 مشاهده
12 1393/2/8 پورتال خبر رسانی08 اردیبهشت 93 مشاهده
13 1393/2/7 پورتال خبر رسانی 07 اردیبهشت 93 مشاهده
14 1393/2/6 پورتال خبر رسانی 06 اردیبهشت 93 مشاهده
15 1393/2/3 پورتال خبر رسانی 03 اردیبهشت 93 مشاهده
16 1393/2/2 پورتال خبر رسانی 02 اردیبهشت 93 مشاهده
17 1393/2/1 پورتال خبر رسانی 01 اردیبهشت 93 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text