آرشیو تیر ماه 1393

ردیف تاریخ عنوان
1 1393/4/31 پورتال خبر رسانی 31 تیر 93 مشاهده
2 1393/4/30 پورتال خبر رسانی 30 تیر 93 مشاهده
3 1393/4/29 پورتال خبر رسانی 29 تیر 93 مشاهده
4 1393/4/25 پورتال خبر رسانی 25 تیر 93 مشاهده
5 1393/4/24 پورتال خبر رسانی 24 تیر 93 مشاهده
6 1393/4/23 پورتال خبر رسانی 23 تیر 93 مشاهده
7 1393/4/22 پورتال خبر رسانی 22 تیر 93 مشاهده
8 1393/4/21 پورتال خبر رسانی 21 تیر 93 مشاهده
9 1393/4/18 پورتال خبر رسانی 18 تیر 93 مشاهده
10 1393/4/16 پورتال خبر رسانی 16 تیر 93 مشاهده
11 1393/4/15 پورتال خبر رسانی 15 تیر 93 مشاهده
12 1393/4/14 پورتال خبر رسانی14 تیر 93 مشاهده
13 1393/4/10 پورتال خبر رسانی10 تیر 93 مشاهده
14 1393/4/9 پورتال خبر رسانی09 تیر 93 مشاهده
15 1393/4/8 پورتال خبر رسانی08 تیر 93 مشاهده
16 1393/4/7 پورتال خبر رسانی07 تیر 93 مشاهده
17 1393/4/5 پورتال خبر رسانی05 تیر 93 مشاهده
18 1393/4/3 پورتال خبر رسانی03 تیر 93 مشاهده
19 1393/4/2 پورتال خبر رسانی02 تیر 93 مشاهده
20 1393/4/1 پورتال خبر رسانی01 تیر 93 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text