آرشیو مرداد ماه 1393

ردیف تاریخ عنوان
1 1393/5/28 پورتال خبر رسانی 28 مرداد 93 مشاهده
2 1393/5/27 پورتال خبر رسانی 27 مرداد 93 مشاهده
3 1393/5/26 پورتال خبر رسانی 26 مرداد 93 مشاهده
4 1393/5/25 پورتال خبر رسانی 25 مرداد 93 مشاهده
5 1393/5/22 پورتال خبر رسانی 22 مرداد 93 مشاهده
6 1393/5/21 پورتال خبر رسانی 21 مرداد 93 مشاهده
7 1393/5/19 پورتال خبر رسانی 19 مرداد 93 مشاهده
8 1393/5/18 پورتال خبر رسانی 18 مرداد 93 مشاهده
9 1393/5/14 پورتال خبر رسانی 14 مرداد 93 مشاهده
10 1393/5/13 پورتال خبر رسانی 13 مرداد 93 مشاهده
11 1393/5/12 پورتال خبر رسانی 12 مرداد 93 مشاهده
12 1393/5/11 پورتال خبر رسانی 11 مرداد 93 مشاهده
13 1393/5/6 پورتال خبر رسانی 6 مرداد 93 مشاهده
14 1393/5/5 پورتال خبر رسانی 5 مرداد 93 مشاهده
15 1393/5/4 پورتال خبر رسانی 4 مرداد 93 مشاهده
16 1393/5/1 پورتال خبر رسانی 1مرداد 93 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text