آرشیو شهریور ماه 1393

ردیف تاریخ عنوان
1 1393/6/30 پورتال خبر رسانی 30 شهریور 93 مشاهده
2 1393/6/29 پورتال خبر رسانی 29 شهریور 93 مشاهده
3 1393/6/25 پورتال خبر رسانی 25 شهریور 93 مشاهده
4 1393/6/24 پورتال خبر رسانی 24 شهریور 93 مشاهده
5 1393/6/23 پورتال خبر رسانی 23 شهریور 93 مشاهده
6 1393/6/19 پورتال خبر رسانی 19 شهریور 93 مشاهده
7 1393/6/19 پورتال خبر رسانی 19 شهریور 93 مشاهده
8 1393/6/17 پورتال خبر رسانی 17 شهریور 93 مشاهده
9 1393/6/15 پورتال خبر رسانی 15شهریور 93 مشاهده
10 1393/6/11 پورتال خبر رسانی 11شهریور 93 مشاهده
11 1393/6/10 پورتال خبر رسانی 10شهریور 93 مشاهده
12 1393/6/9 پورتال خبر رسانی 9 شهریور 93 مشاهده
13 1393/6/4 پورتال خبر رسانی 4 شهریور 93 مشاهده
14 1393/6/3 پورتال خبر رسانی 3 شهریور 93 مشاهده
15 1393/6/1 پورتال خبر رسانی 1 شهریور 93 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text