آرشیو آبان ماه 1393

ردیف تاریخ عنوان
1 1393/8/28 پورتال خبر رسانی 28 آبان 93 مشاهده
2 1393/8/27 پورتال خبر رسانی 27 آبان 93 مشاهده
3 1393/8/25 پورتال خبر رسانی 25 آبان 93 مشاهده
4 1393/8/24 پورتال خبر رسانی 24 آبان 93 مشاهده
5 1393/8/21 پورتال خبر رسانی 21 آبان 93 مشاهده
6 1393/8/20 پورتال خبر رسانی 20 آبان 93 مشاهده
7 1393/8/19 پورتال خبر رسانی 19 آبان 93 مشاهده
8 1393/8/18 پورتال خبر رسانی 18 آبان 93 مشاهده
9 1393/8/17 پورتال خبر رسانی 17 آبان 93 مشاهده
10 1393/8/10 پورتال خبر رسانی 10 آبان 93 مشاهده
11 1393/8/7 پورتال خبر رسانی 7 آبان 93 مشاهده
12 1393/8/6 پورتال خبر رسانی 6 آبان 93 مشاهده
13 1393/8/5 پورتال خبر رسانی 5 آبان 93 مشاهده
14 1393/8/4 پورتال خبر رسانی 4 آبان 93 مشاهده
15 1393/8/3 پورتال خبر رسانی 3 آبان 93 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text