آرشیو فروردین ماه 1394

ردیف تاریخ عنوان
1 1394/1/30 پورتال خبر رسانی 30 فروردین 94 مشاهده
2 1394/1/29 پورتال خبر رسانی 29 فروردین 94 مشاهده
3 1394/1/26 پورتال خبر رسانی 26 فروردین 94 مشاهده
4 1394/1/25 پورتال خبر رسانی 25 فروردین 94 مشاهده
5 1394/1/24 پورتال خبر رسانی 24 فروردین 94 مشاهده
6 1394/1/23 پورتال خبر رسانی 23 فروردین 94 مشاهده
7 1394/1/21 پورتال خبر رسانی 21 فروردین 94 مشاهده
8 1394/1/20 پورتال خبر رسانی 20 فروردین 94 مشاهده
9 1394/1/19 پورتال خبر رسانی 19 فروردین 94 مشاهده
10 1394/1/18 پورتال خبر رسانی 18 فروردین 94 مشاهده
11 1394/1/17 پورتال خبر رسانی 17 فروردین 94 مشاهده
12 1394/1/16 پورتال خبر رسانی 16 فروردین 94 مشاهده
13 1394/1/15 پورتال خبر رسانی 15 فروردین 94 مشاهده
14 1394/1/10 پورتال خبر رسانی 10 فروردین 94 مشاهده
15 1394/1/9 پورتال خبر رسانی 9 فروردین 94 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text