آرشیو مهر ماه 1394

ردیف تاریخ عنوان
1 1394/7/28 پورتال خبر رسانی 28 مهر 94 مشاهده
2 1394/7/27 پورتال خبر رسانی 27 مهر 94 مشاهده
3 1394/7/26 پورتال خبر رسانی 26 مهر 94 مشاهده
4 1394/7/25 پورتال خبر رسانی 22 مهر 94 مشاهده
5 1394/7/25 پورتال خبر رسانی 25 مهر 94 مشاهده
6 1394/7/21 پورتال خبر رسانی 21 مهر 94 مشاهده
7 1394/7/20 پورتال خبر رسانی 20 مهر 94 مشاهده
8 1394/7/19 پورتال خبر رسانی 19 مهر 94 مشاهده
9 1394/7/18 پورتال خبر رسانی 18 مهر 94 مشاهده
10 1394/7/15 پورتال خبر رسانی 15 مهر 94 مشاهده
11 1394/7/14 پورتال خبر رسانی 14مهر 94 مشاهده
12 1394/7/13 پورتال خبر رسانی 13 مهر 94 مشاهده
13 1394/7/12 پورتال خبر رسانی 12 مهر 94 مشاهده
14 1394/7/11 پورتال خبر رسانی 8 مهر 94 مشاهده
15 1394/7/11 پورتال خبر رسانی 11 مهر 94 مشاهده
16 1394/7/7 پورتال خبر رسانی 6 مهر 94 مشاهده
17 1394/7/7 پورتال خبر رسانی 7 مهر 94 مشاهده
18 1394/7/5 پورتال خبر رسانی 1 مهر 94 مشاهده
19 1394/7/5 پورتال خبر رسانی 4 مهر 94 مشاهده
20 1394/7/5 پورتال خبر رسانی 5 مهر 94 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text