آرشیو بهمن ماه 1395

ردیف تاریخ عنوان
1 1395/11/30 پورتال خبر رسانی 30 بهمن ماه 1395 مشاهده
2 1395/11/27 پورتال خبر رسانی 27 بهمن ماه 1395 مشاهده
3 1395/11/23 پورتال خبر رسانی 23 بهمن ماه 1395 مشاهده
4 1395/11/17 پورتال خبر رسانی 17 بهمن ماه 1395 مشاهده
5 1395/11/16 پورتال خبر رسانی 16 بهمن ماه 1395 مشاهده
6 1395/11/13 پورتال خبر رسانی 13 بهمن ماه 1395 مشاهده
7 1395/11/12 پورتال خبر رسانی 12 بهمن ماه 1395 مشاهده
8 1395/11/11 پورتال خبر رسانی 11 بهمن ماه 1395 مشاهده
9 1395/11/10 پورتال خبر رسانی 10 بهمن ماه 1395 مشاهده
10 1395/11/9 پورتال خبر رسانی 09 بهمن ماه 1395 مشاهده
11 1395/11/6 پورتال خبر رسانی 06 بهمن ماه 1395 مشاهده
12 1395/11/3 پورتال خبر رسانی 03 بهمن ماه 1395 مشاهده
13 1395/11/2 پورتال خبر رسانی 02 بهمن ماه 1395 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text