آرشیو اسفند ماه 1395

ردیف تاریخ عنوان
1 1395/12/28 پورتال خبر رسانی 28 اسفند ماه 1395 مشاهده
2 1395/12/24 پورتال خبر رسانی 24 اسفند ماه 1395 مشاهده
3 1395/12/22 پورتال خبر رسانی 22 اسفند ماه 1395 مشاهده
4 1395/12/21 پورتال خبر رسانی 21 اسفند ماه 1395 مشاهده
5 1395/12/11 پورتال خبر رسانی 11 اسفند ماه 1395 مشاهده
6 1395/12/10 پورتال خبر رسانی 10 اسفند ماه 1395 مشاهده
7 1395/12/9 پورتال خبر رسانی 09 اسفند ماه 1395 مشاهده
8 1395/12/8 پورتال خبر رسانی 08 اسفند ماه 1395 مشاهده
9 1395/12/7 پورتال خبر رسانی 07 اسفند ماه 1395 مشاهده
10 1395/12/4 پورتال خبر رسانی 04 اسفند ماه 1395 مشاهده
11 1395/12/3 پورتال خبر رسانی 03 اسفند ماه 1395 مشاهده
12 1395/12/2 پورتال خبر رسانی 02 اسفند ماه 1395 مشاهده
13 1395/12/1 پورتال خبر رسانی 01 اسفند ماه 1395 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text