آرشیو خرداد ماه 1395

ردیف تاریخ عنوان
1 1395/3/31 پورتال خبر رسانی 31 خرداد 1395 مشاهده
2 1395/3/30 پورتال خبر رسانی 30 خرداد 1395 مشاهده
3 1395/3/29 پورتال خبر رسانی 29 خرداد 1395 مشاهده
4 1395/3/27 پورتال خبر رسانی 27 خرداد 1395 مشاهده
5 1395/3/24 پورتال خبر رسانی 24 خرداد 1395 مشاهده
6 1395/3/23 پورتال خبر رسانی 23 خرداد 1395 مشاهده
7 1395/3/22 پورتال خبر رسانی 22 خرداد 1395 مشاهده
8 1395/3/18 پورتال خبر رسانی 18 خرداد 1395 مشاهده
9 1395/3/17 پورتال خبر رسانی 17 خرداد 1395 مشاهده
10 1395/3/13 پورتال خبر رسانی 13 خرداد 1395 مشاهده
11 1395/3/12 پورتال خبر رسانی 12 خرداد 1395 مشاهده
12 1395/3/11 پورتال خبر رسانی 11 خرداد 1395 مشاهده
13 1395/3/9 پورتال خبر رسانی 9 خرداد 1395 مشاهده
14 1395/3/8 پورتال خبر رسانی 8 خرداد 1395 مشاهده
15 1395/3/5 پورتال خبر رسانی 5 خرداد 1395 مشاهده
16 1395/3/4 پورتال خبر رسانی 4 خرداد 1395 مشاهده
17 1395/3/3 پورتال خبر رسانی 3 خرداد 1395 مشاهده
18 1395/3/1 پورتال خبر رسانی 1 خرداد 1395 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text