آرشیو تیر ماه 1395

ردیف تاریخ عنوان
1 1395/4/30 پورتال خبر رسانی 30تیرماه 1395 مشاهده
2 1395/4/29 پورتال خبر رسانی 29 تیرماه 1395 مشاهده
3 1395/4/28 پورتال خبر رسانی 28 تیرماه 1395 مشاهده
4 1395/4/27 پورتال خبر رسانی 27 تیرماه 1395 مشاهده
5 1395/4/26 پورتال خبر رسانی 26 تیرماه 1395 مشاهده
6 1395/4/19 پورتال خبر رسانی 19 تیرماه 1395 مشاهده
7 1395/4/15 پورتال خبر رسانی 15 تیرماه 1395 مشاهده
8 1395/4/14 پورتال خبر رسانی 14 تیرماه 1395 مشاهده
9 1395/4/13 پورتال خبر رسانی 13 تیرماه 1395 مشاهده
10 1395/4/12 پورتال خبر رسانی 12 تیرماه 1395 مشاهده
11 1395/4/10 پورتال خبر رسانی 10 تیرماه 1395 مشاهده
12 1395/4/9 پورتال خبر رسانی 9 تیرماه 1395 مشاهده
13 1395/4/8 پورتال خبر رسانی 8 تیرماه 1395 مشاهده
14 1395/4/6 پورتال خبر رسانی 6 تیرماه 1395 مشاهده
15 1395/4/5 پورتال خبر رسانی 5 تیرماه 1395 مشاهده
16 1395/4/2 پورتال خبر رسانی 2 تیرماه 1395 مشاهده
17 1395/4/1 پورتال خبر رسانی 1 تیرماه 1395 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text