آرشیو مرداد ماه 1395

ردیف تاریخ عنوان
1 1395/5/31 پورتال خبر رسانی31 مرداد ماه 1395 مشاهده
2 1395/5/30 پورتال خبر رسانی30 مرداد ماه 1395 مشاهده
3 1395/5/27 پورتال خبر رسانی27 مرداد ماه 1395 مشاهده
4 1395/5/26 پورتال خبر رسانی 26 مرداد ماه 1395 مشاهده
5 1395/5/25 پورتال خبر رسانی 25 مرداد ماه 1395 مشاهده
6 1395/5/24 پورتال خبر رسانی 24 مرداد ماه 1395 مشاهده
7 1395/5/23 پورتال خبر رسانی 23 مرداد ماه 1395 مشاهده
8 1395/5/20 پورتال خبر رسانی 20 مرداد ماه 1395 مشاهده
9 1395/5/19 پورتال خبر رسانی 19 مرداد ماه 1395 مشاهده
10 1395/5/18 پورتال خبر رسانی 18 مرداد ماه 1395 مشاهده
11 1395/5/17 پورتال خبر رسانی 17 مرداد ماه 1395 مشاهده
12 1395/5/16 پورتال خبر رسانی 16 مرداد ماه 1395 مشاهده
13 1395/5/13 پورتال خبر رسانی 13 مرداد ماه 1395 مشاهده
14 1395/5/12 پورتال خبر رسانی 12 مرداد ماه 1395 مشاهده
15 1395/5/11 پورتال خبر رسانی 11 مرداد ماه 1395 مشاهده
16 1395/5/10 پورتال خبر رسانی 10 مرداد ماه 1395 مشاهده
17 1395/5/6 پورتال خبر رسانی 6 مرداد ماه 1395 مشاهده
18 1395/5/5 پورتال خبر رسانی 5 مرداد ماه 1395 مشاهده
19 1395/5/4 پورتال خبر رسانی 4 مرداد 1395 مشاهده
20 1395/5/3 پورتال خبر رسانی 3 مرداد 1395 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text