آرشیو شهریور ماه 1395

ردیف تاریخ عنوان
1 1395/6/29 پورتال خبر رسانی29 شهریور ماه 1395 مشاهده
2 1395/6/28 پورتال خبر رسانی28 شهریور ماه 1395 مشاهده
3 1395/6/27 پورتال خبر رسانی27 شهریور ماه 1395 مشاهده
4 1395/6/24 پورتال خبر رسانی24 شهریور ماه 1395 مشاهده
5 1395/6/23 پورتال خبر رسانی23 شهریور ماه 1395 مشاهده
6 1395/6/21 پورتال خبر رسانی21 شهریور ماه 1395 مشاهده
7 1395/6/20 پورتال خبر رسانی20 شهریور ماه 1395 مشاهده
8 1395/6/17 پورتال خبر رسانی17 شهریور ماه 1395 مشاهده
9 1395/6/16 پورتال خبر رسانی16 شهریور ماه 1395 مشاهده
10 1395/6/15 پورتال خبر رسانی15 شهریور ماه 1395 مشاهده
11 1395/6/14 پورتال خبر رسانی14 شهریور ماه 1395 مشاهده
12 1395/6/13 پورتال خبر رسانی13 شهریور ماه 1395 مشاهده
13 1395/6/10 پورتال خبر رسانی10 شهریور ماه 1395 مشاهده
14 1395/6/9 پورتال خبر رسانی09 شهریور ماه 1395 مشاهده
15 1395/6/8 پورتال خبر رسانی08 شهریور ماه 1395 مشاهده
16 1395/6/7 پورتال خبر رسانی07 شهریور ماه 1395 مشاهده
17 1395/6/6 پورتال خبر رسانی06 شهریور ماه 1395 مشاهده
18 1395/6/3 پورتال خبر رسانی03 شهریور ماه 1395 مشاهده
19 1395/6/1 پورتال خبر رسانی01 شهریور ماه 1395 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text