آرشیو آذر ماه 1395

ردیف تاریخ عنوان
1 1395/9/30 پورتال خبر رسانی30 آذر ماه 1395 مشاهده
2 1395/9/29 پورتال خبر رسانی29 آذر ماه 1395 مشاهده
3 1395/9/28 پورتال خبر رسانی28 آذر ماه 1395 مشاهده
4 1395/9/24 پورتال خبر رسانی24 آذر ماه 1395 مشاهده
5 1395/9/23 پورتال خبر رسانی23 آذر ماه 1395 مشاهده
6 1395/9/21 پورتال خبر رسانی21 آذر ماه 1395 مشاهده
7 1395/9/20 پورتال خبر رسانی20 آذر ماه 1395 مشاهده
8 1395/9/18 پورتال خبر رسانی18 آذر ماه 1395 مشاهده
9 1395/9/17 پورتال خبر رسانی17 آذر ماه 1395 مشاهده
10 1395/9/16 پورتال خبر رسانی16 آذر ماه 1395 مشاهده
11 1395/9/15 بولتن خبر رسانی 15 آذرماه 1395 مشاهده
12 1395/9/9 پورتال خبر رسانی09 آذر ماه 1395 مشاهده
13 1395/9/7 پورتال خبر رسانی07 آذر ماه 1395 مشاهده
14 1395/9/6 پورتال خبر رسانی06 آذر ماه 1395 مشاهده
15 1395/9/4 پورتال خبر رسانی04 آذر ماه 1395 مشاهده
16 1395/9/3 پورتال خبر رسانی03 آذر ماه 1395 مشاهده
17 1395/9/2 پورتال خبر رسانی02 آذر ماه 1395 مشاهده
18 1395/9/1 پورتال خبر رسانی01 آذر ماه 1395 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text