آرشیو دی ماه 1396

ردیف تاریخ عنوان
1 1396/10/30 پورتال خبر رسانی 30 دی ماه 1396 مشاهده
2 1396/10/27 پورتال خبر رسانی 27 دی ماه 1396 مشاهده
3 1396/10/26 پورتال خبر رسانی 26 دی ماه 1396 مشاهده
4 1396/10/25 پورتال خبر رسانی 25 دی ماه 1396 مشاهده
5 1396/10/24 پورتال خبر رسانی 24 دی ماه 1396 مشاهده
6 1396/10/23 پورتال خبر رسانی 23 دی ماه 1396 مشاهده
7 1396/10/20 پورتال خبر رسانی 20 دی ماه 1396 مشاهده
8 1396/10/19 پورتال خبر رسانی 19 دی ماه 1396 مشاهده
9 1396/10/18 پورتال خبر رسانی 18 دی ماه 1396 مشاهده
10 1396/10/13 پورتال خبر رسانی 13دی ماه 1396 مشاهده
11 1396/10/12 پورتال خبر رسانی 12 دی ماه 1396 مشاهده
12 1396/10/10 پورتال خبر رسانی 10 دی ماه 1396 مشاهده
13 1396/10/9 پورتال خبر رسانی 09 دی ماه 1396 مشاهده
14 1396/10/6 پورتال خبر رسانی 06 دی ماه 1396 مشاهده
15 1396/10/3 پورتال خبر رسانی 03 دی ماه 1396 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text