آرشیو بهمن ماه 1396

ردیف تاریخ عنوان
1 1396/11/28 پورتال خبر رسانی 28 بهمن ماه 1396 مشاهده
2 1396/11/25 پورتال خبر رسانی 25 بهمن ماه 1396 مشاهده
3 1396/11/24 پورتال خبر رسانی 23 بهمن ماه 1396 مشاهده
4 1396/11/24 پورتال خبر رسانی 24 بهمن ماه 1396 مشاهده
5 1396/11/16 پورتال خبر رسانی 16 بهمن ماه 1396 مشاهده
6 1396/11/15 پورتال خبر رسانی 15 بهمن ماه 1396 مشاهده
7 1396/11/14 پورتال خبر رسانی 14 بهمن ماه 1396 مشاهده
8 1396/11/10 پورتال خبر رسانی 10 بهمن ماه 1396 مشاهده
9 1396/11/9 پورتال خبر رسانی 09 بهمن ماه 1396 مشاهده
10 1396/11/8 پورتال خبر رسانی 08 بهمن ماه 1396 مشاهده
11 1396/11/2 پورتال خبر رسانی 02 بهمن ماه 1396 مشاهده
12 1396/11/1 پورتال خبر رسانی 01 بهمن ماه 1396 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text