آرشیو اردیبهشت ماه 1396

ردیف تاریخ عنوان
1 1396/2/31 پورتال خبر رسانی 31 اردیبهشت ماه 1396 مشاهده
2 1396/2/30 پورتال خبر رسانی 30 اردیبهشت ماه 1396 مشاهده
3 1396/2/27 پورتال خبر رسانی 27 اردیبهشت ماه 1396 مشاهده
4 1396/2/26 پورتال خبر رسانی 26 اردیبهشت ماه 1396 مشاهده
5 1396/2/25 پورتال خبر رسانی 25 اردیبهشت ماه 1396 مشاهده
6 1396/2/24 پورتال خبر رسانی 24 اردیبهشت ماه 1396 مشاهده
7 1396/2/23 پورتال خبر رسانی 23 اردیبهشت ماه 1396 مشاهده
8 1396/2/20 پورتال خبر رسانی 20 اردیبهشت ماه 1396 مشاهده
9 1396/2/19 پورتال خبر رسانی 19 اردیبهشت ماه 1396 مشاهده
10 1396/2/18 پورتال خبر رسانی 18 اردیبهشت ماه 1396 مشاهده
11 1396/2/17 پورتال خبر رسانی 17 اردیبهشت ماه 1396 مشاهده
12 1396/2/13 پورتال خبر رسانی 13اردیبهشت ماه 1396 مشاهده
13 1396/2/12 پورتال خبر رسانی 12 اردیبهشت ماه 1396 مشاهده
14 1396/2/10 پورتال خبر رسانی 10اردیبهشت ماه 1396 مشاهده
15 1396/2/9 پورتال خبر رسانی 09 اردیبهشت ماه 1396 مشاهده
16 1396/2/6 پورتال خبر رسانی 06 اردیبهشت ماه 1396 مشاهده
17 1396/2/4 پورتال خبر رسانی 04 اردیبهشت ماه 1396 مشاهده
18 1396/2/3 پورتال خبر رسانی 03 اردیبهشت ماه 1396 مشاهده
19 1396/2/2 پورتال خبر رسانی 02 اردیبهشت ماه 1396 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text