آرشیو خرداد ماه 1396

ردیف تاریخ عنوان
1 1396/3/31 پورتال خبر رسانی 31 خرداد ماه 1396 مشاهده
2 1396/3/29 پورتال خبر رسانی 29 خرداد ماه 1396 مشاهده
3 1396/3/28 پورتال خبر رسانی 28 خرداد ماه 1396 مشاهده
4 1396/3/24 پورتال خبر رسانی 24خرداد ماه 1396 مشاهده
5 1396/3/23 پورتال خبر رسانی 23 خرداد ماه 1396 مشاهده
6 1396/3/21 پورتال خبر رسانی 21خرداد ماه 1396 مشاهده
7 1396/3/20 پورتال خبر رسانی 20 خرداد ماه 1396 مشاهده
8 1396/3/16 پورتال خبر رسانی 16خرداد ماه 1396 مشاهده
9 1396/3/13 پورتال خبر رسانی 13خرداد ماه 1396 مشاهده
10 1396/3/8 پورتال خبر رسانی 08 خرداد ماه 1396 مشاهده
11 1396/3/7 پورتال خبر رسانی 07 خرداد ماه 1396 مشاهده
12 1396/3/3 پورتال خبر رسانی 03 خرداد ماه 1396 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text