آرشیو آبان ماه 1396

ردیف تاریخ عنوان
1 1396/8/30 پورتال خبر رسانی 30 آبان ماه 1396 مشاهده
2 1396/8/29 پورتال خبر رسانی 29 آبان ماه 1396 مشاهده
3 1396/8/27 پورتال خبر رسانی 27 آبان ماه 1396 مشاهده
4 1396/8/24 پورتال خبر رسانی 24 آبان ماه 1396 مشاهده
5 1396/8/23 پورتال خبر رسانی 23 آبان ماه 1396 مشاهده
6 1396/8/21 پورتال خبر رسانی 21 آبان ماه 1396 مشاهده
7 1396/8/20 پورتال خبر رسانی 20 آبان ماه 1396 مشاهده
8 1396/8/17 پورتال خبر رسانی 17 آبان ماه 1396 مشاهده
9 1396/8/16 پورتال خبر رسانی 16 آبان ماه 1396 مشاهده
10 1396/8/13 پورتال خبر رسانی 13 آبان ماه 1396 مشاهده
11 1396/8/9 پورتال خبر رسانی 09 آبان ماه 1396 مشاهده
12 1396/8/7 پورتال خبر رسانی 07 آبان ماه 1396 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text