آرشیو دی ماه 1397

ردیف تاریخ عنوان
1 1397/10/30 پورتال خبر رسانی 30 دی ماه 1397 مشاهده
2 1397/10/29 پورتال خبر رسانی 29دی ماه 1397 مشاهده
3 1397/10/25 پورتال خبر رسانی 25 دی ماه 1397 مشاهده
4 1397/10/24 پورتال خبر رسانی 24 دی ماه 1397 مشاهده
5 1397/10/23 پورتال خبر رسانی 23دی ماه 1397 مشاهده
6 1397/10/16 پورتال خبر رسانی 16 دی ماه 1397 مشاهده
7 1397/10/15 پورتال خبر رسانی 15 دی ماه 1397 مشاهده
8 1397/10/12 پورتال خبر رسانی 12 دی ماه 1397 مشاهده
9 1397/10/11 پورتال خبر رسانی 11 دی ماه 1397 مشاهده
10 1397/10/10 پورتال خبر رسانی 10 دی ماه 1397 مشاهده
11 1397/10/9 پورتال خبر رسانی 09 دی ماه 1397 مشاهده
12 1397/10/8 پورتال خبر رسانی 08 دی ماه 1397 مشاهده
13 1397/10/4 پورتال خبر رسانی 04 دی ماه 1397 مشاهده
14 1397/10/3 پورتال خبر رسانی 03 دی ماه 1397 مشاهده
15 1397/10/2 پورتال خبر رسانی 02 دی ماه 1397 مشاهده
16 1397/10/1 پورتال خبر رسانی 01 دی ماه 1397 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text