آرشیو بهمن ماه 1397

ردیف تاریخ عنوان
1 1397/11/30 پورتال خبر رسانی 30 بهمن ماه 1397 مشاهده
2 1397/11/29 پورتال خبر رسانی 29 بهمن ماه 1397 مشاهده
3 1397/11/28 پورتال خبر رسانی 28 بهمن ماه 1397 مشاهده
4 1397/11/24 پورتال خبر رسانی 24 بهمن ماه 1397 مشاهده
5 1397/11/16 پورتال خبر رسانی 16 بهمن ماه 1397 مشاهده
6 1397/11/15 پورتال خبر رسانی 15 بهمن ماه 1397 مشاهده
7 1397/11/14 پورتال خبر رسانی 14 بهمن ماه 1397 مشاهده
8 1397/11/13 پورتال خبر رسانی 13 بهمن ماه 1397 مشاهده
9 1397/11/10 پورتال خبر رسانی 10 بهمن ماه 1397 مشاهده
10 1397/11/8 پورتال خبر رسانی 08 بهمن ماه 1397 مشاهده
11 1397/11/7 پورتال خبر رسانی 07 بهمن ماه 1397 مشاهده
12 1397/11/6 پورتال خبر رسانی 06 بهمن ماه 1397 مشاهده
13 1397/11/2 پورتال خبر رسانی 02 بهمن ماه 1397 مشاهده
14 1397/11/1 پورتال خبر رسانی 01 بهمن ماه 1397 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text