آرشیو اسفند ماه 1397

ردیف تاریخ عنوان
1 1397/12/27 پورتال خبر رسانی 27 اسفند ماه 1397 مشاهده
2 1397/12/26 پورتال خبر رسانی 26 اسفند ماه 1397 مشاهده
3 1397/12/25 پورتال خبر رسانی 25 اسفند ماه 1397 مشاهده
4 1397/12/22 پورتال خبر رسانی 22 اسفند ماه 1397 مشاهده
5 1397/12/20 پورتال خبر رسانی 20 اسفند ماه 1397 مشاهده
6 1397/12/18 پورتال خبر رسانی 18 اسفند ماه 1397 مشاهده
7 1397/12/14 پورتال خبر رسانی 14 اسفند ماه 1397 مشاهده
8 1397/12/13 پورتال خبر رسانی 13اسفند ماه 1397 مشاهده
9 1397/12/11 پورتال خبر رسانی 11 اسفند ماه 1397 مشاهده
10 1397/12/8 پورتال خبر رسانی 08 اسفند ماه 1397 مشاهده
11 1397/12/7 پورتال خبر رسانی 07 اسفند ماه 1397 مشاهده
12 1397/12/6 پورتال خبر رسانی 06 اسفند ماه 1397 مشاهده
13 1397/12/5 پورتال خبر رسانی 05 اسفند ماه 1397 مشاهده
14 1397/12/1 پورتال خبر رسانی 01 اسفند ماه 1397 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text