آرشیو خرداد ماه 1397

ردیف تاریخ عنوان
1 1397/3/27 پورتال خبر رسانی 27 خرداد ماه 1397 مشاهده
2 1397/3/23 پورتال خبر رسانی 23 خرداد ماه 1397 مشاهده
3 1397/3/22 پورتال خبر رسانی 22 خرداد ماه 1397 مشاهده
4 1397/3/21 پورتال خبر رسانی 21 خرداد ماه 1397 مشاهده
5 1397/3/20 پورتال خبر رسانی 20 خرداد ماه 1397 مشاهده
6 1397/3/19 پورتال خبر رسانی 19 خرداد ماه 1397 مشاهده
7 1397/3/13 پورتال خبر رسانی 13 خرداد ماه 1397 مشاهده
8 1397/3/7 پورتال خبر رسانی 07 خرداد ماه 1397 مشاهده
9 1397/3/6 پورتال خبر رسانی 06 خرداد ماه 1397 مشاهده
10 1397/3/5 پورتال خبر رسانی 05 خرداد ماه 1397 مشاهده
11 1397/3/2 پورتال خبر رسانی 02 خرداد ماه 1397 مشاهده
12 1397/3/1 پورتال خبر رسانی 01 خرداد ماه 1397 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text