آرشیو شهریور ماه 1397

ردیف تاریخ عنوان
1 1397/6/31 پورتال خبر رسانی 31 شهریور ماه 1397 مشاهده
2 1397/6/26 پورتال خبر رسانی 26 شهریور ماه 1397 مشاهده
3 1397/6/25 پورتال خبر رسانی 25 شهریور ماه 1397 مشاهده
4 1397/6/24 پورتال خبر رسانی 24 شهریور ماه 1397 مشاهده
5 1397/6/21 پورتال خبر رسانی 21 شهریور ماه 1397 مشاهده
6 1397/6/20 پورتال خبر رسانی 20 شهریور ماه 1397 مشاهده
7 1397/6/19 پورتال خبر رسانی 19 شهریور ماه 1397 مشاهده
8 1397/6/17 پورتال خبر رسانی 17 شهریور ماه 1397 مشاهده
9 1397/6/14 پورتال خبر رسانی 14 شهریور ماه 1397 مشاهده
10 1397/6/13 پورتال خبر رسانی 13 شهریور ماه 1397 مشاهده
11 1397/6/12 پورتال خبر رسانی 12 شهریور ماه 1397 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text