آرشیو مهر ماه 1397

ردیف تاریخ عنوان
1 1397/7/28 پورتال خبر رسانی 28 مهرماه 1397 مشاهده
2 1397/7/21 پورتال خبر رسانی 21 مهرماه 1397 مشاهده
3 1397/7/18 پورتال خبر رسانی 18 مهرماه 1397 مشاهده
4 1397/7/17 پورتال خبر رسانی 17 مهرماه 1397 مشاهده
5 1397/7/16 پورتال خبر رسانی 16مهرماه 1397 مشاهده
6 1397/7/15 پورتال خبر رسانی 15 مهرماه 1397 مشاهده
7 1397/7/14 پورتال خبر رسانی 14 مهرماه 1397 مشاهده
8 1397/7/11 پورتال خبر رسانی 11 مهرماه 1397 مشاهده
9 1397/7/9 پورتال خبر رسانی 09 مهرماه 1397 مشاهده
10 1397/7/8 پورتال خبر رسانی 08 مهرماه 1397 مشاهده
11 1397/7/4 پورتال خبر رسانی 04 مهرماه 1397 مشاهده
12 1397/7/3 پورتال خبر رسانی 03 مهرماه 1397 مشاهده
13 1397/7/2 پورتال خبر رسانی 02 مهرماه 1397 مشاهده
14 1397/7/1 پورتال خبر رسانی 01 مهرماه 1397 مشاهده

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text