مدارك لازم جهت دريافت خسارت در بيمه حوادث راننده

گزارش مربوط به شرح حادثه از جمله تاريخ، محل حادثه، چگونگي حادثه، نوع حادثه و … كه به امضاء مقامات انتظامي رسيده باشد.

گواهي پزشك معالج و يا بيمارستان مبني بر تاريخ شروع و خاتمه معالجه و هزينه هاي پرداخت شده، ضمناَ در صورت فوت بيمه شده علاوه بر مدارك ذكر شده در بند 1 و 2 مدارك زير نيز لازم است.

گواهي پزشك معالج يا پزشكي قانوني، شامل تاريخ و علت حادثه در صورت فوت راننده

گواهي فوت صادره از طرف اداره ثبت احوال يا گواهي دفن

رونوشت گواهي شدة ‌شناسنامه هر يك از وراث قانوني در دو نسخه

گواهي انحصار وراثت در صورت نقص عضو علاوه بر مدارك ذكر شده در بند 1 و 2، مدارك زير نيز بايد ضميمه شود:

گواهي پزشك معالج و پزشك معتمد بيمه‌گر مبني بر تعيين ميزان نقص عضو

رونوشت گواهي شدة شناسنامه مصدوم در دو نسخه

گواهینامه راننده مسبب حادثه

شناسنامه مالکیت خودرو و بیمه نامه مربوطه

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره 123
کدپستی: 1513813119
تلفن : 8943
نمابر: 88700204


واحد بازرسی و نظارت:
ایمیل: complaint[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

iconbox-facebook icon-rss icon-linkedIn icon-linkedIn Instagram

text