مدارك لازم جهت دريافت خسارت در بيمه حوادث راننده

گزارش مربوط به شرح حادثه از جمله تاريخ، محل حادثه، چگونگي حادثه، نوع حادثه و … كه به امضاء مقامات انتظامي رسيده باشد.

گواهي پزشك معالج و يا بيمارستان مبني بر تاريخ شروع و خاتمه معالجه و هزينه هاي پرداخت شده، ضمناَ در صورت فوت بيمه شده علاوه بر مدارك ذكر شده در بند 1 و 2 مدارك زير نيز لازم است.

گواهي پزشك معالج يا پزشكي قانوني، شامل تاريخ و علت حادثه در صورت فوت راننده

گواهي فوت صادره از طرف اداره ثبت احوال يا گواهي دفن

رونوشت گواهي شدة ‌شناسنامه هر يك از وراث قانوني در دو نسخه

گواهي انحصار وراثت در صورت نقص عضو علاوه بر مدارك ذكر شده در بند 1 و 2، مدارك زير نيز بايد ضميمه شود:

گواهي پزشك معالج و پزشك معتمد بيمه‌گر مبني بر تعيين ميزان نقص عضو

رونوشت گواهي شدة شناسنامه مصدوم در دو نسخه

گواهینامه راننده مسبب حادثه

شناسنامه مالکیت خودرو و بیمه نامه مربوطه

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text