خطرات اضافی بیمه حوادث انفرادی

علاوه بر نقص عضو و يا ازكارافتادگي جزئي و دائم و يا بيماري که میتوان با پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار داد, موارد زیر را نیز میتوان با پرداخت حق بیمه بیشتر به بیمه نامه حوادث انفرادی اضافه کرد.
    شكار
    اسكي، فوتبال، سواركاري
    قايقراني
    ورزشهای معمول بجز موارد فوق
    هدايت موتورسيكلت دنده اي
    هدايت يا سرنشيني اتومبيل مسابقه
    هدايت يا سرنشين هواپيماهاي آموزشي به استثناي هواپيماهاي نظامي و اكتشافي و غير تجاري     
    غواصی، هدايت يا سرنشيني هليكوپتر به استثتناي هليكوپترهاي نظامي
    پرش با چترنجات (بجزسقوط آزاد)، هدايت كايت ويا هواپيماوسايروسائط پروازبدون موتور
    شورش، اعتصاب، انقلاب، بلوا
    زمين لرزه، آتشفشان
    افراد خانواده بیمه گذار

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text