خطرات اضافی بیمه حوادث انفرادی

علاوه بر نقص عضو و يا ازكارافتادگي جزئي و دائم و يا بيماري که میتوان با پرداخت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار داد, موارد زیر را نیز میتوان با پرداخت حق بیمه بیشتر به بیمه نامه حوادث انفرادی اضافه کرد.
    شكار
    اسكي، فوتبال، سواركاري
    قايقراني
    ورزشهای معمول بجز موارد فوق
    هدايت موتورسيكلت دنده اي
    هدايت يا سرنشيني اتومبيل مسابقه
    هدايت يا سرنشين هواپيماهاي آموزشي به استثناي هواپيماهاي نظامي و اكتشافي و غير تجاري     
    غواصی، هدايت يا سرنشيني هليكوپتر به استثتناي هليكوپترهاي نظامي
    پرش با چترنجات (بجزسقوط آزاد)، هدايت كايت ويا هواپيماوسايروسائط پروازبدون موتور
    شورش، اعتصاب، انقلاب، بلوا
    زمين لرزه، آتشفشان
    افراد خانواده بیمه گذار

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره 123
کدپستی: 1513813119
تلفن : 8943
نمابر: 88700204


واحد بازرسی و نظارت:
ایمیل: complaint[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

iconbox-facebook icon-rss icon-linkedIn icon-linkedIn Instagram

text