موارد خارج از پوشش بیمه های باربری واردات - صادرات

اين بيمه به هيچ وجه شامل خطرات زير نمي گردد:

1)  تلف، آسيب يا هزينه ناشي از سوء عمل ارادي بيمه گذار

2) نشت و ريزش عادي، كسري عادي وزن يا حجم و يا فرسودگي و پوسيدگي عادي مورد بيمه

3) تلف ، آسيب يا هزينه ناشي از كافي نبودن يا نا مناسب بودن بسته بندي يا آماده سازي مورد بيمه براي حمل ((بسته بندي )) مندرج در اين بند(4-3) شامل بارچيني در كانتينر و ليفت وان نيز مي گردد، به شرط اينكه چنين عملي قبل از شروع بيمه كالا يا بوسيله بيمه گذار يا كاركنان وي انجام شده باشد.

4) تلف، آسيب يا هزينه ناشي از عيب ذاتي يا ماهيت مورد بيمه.

5) تلف، آسيب يا هزينه اي كه علت اساسي آن تأخير باشد، حتي اگر اين تأخير ناشي از خطرات بيمه شده باشد.

6) تلف، آسيب يا هزينه ناشي از ورشكستگي يا اعسار مالكان، مديران، اجاره كنندگان يا گردانندگان كشتي يا قصور در انجام تعهدات مالي از طرف يكي از آنها .

7) آسيب عمدي يا تخريب عمدي كالاي مورد بيمه ياقسمتي ازآن توأم باسوءنيت از طرف هركس (فقط در کلوز A تحت پوشش مي باشد).

8)  تلف، آسيب يا هزينه ناشي از كاربرد هر نوع سلاح جنگي كه با انرژي اتمي يا شكست و يا تركيب هسته اي يا واكنش مشابه ديگر يا نيرو يا ماده راديواكتيو كار كند.

9) استثناء مربوط به عدم قابليت دريا نوردي و نامناسب بودن كشتي براي دريانوردي .

10) اين بيمه به هيچ وجه زيان، آسيب يا هزينه ناشي از موارد زير را پوشش نمي دهد:

     10-1)عدم قابليت دريانوردي كشتي يا كرجي

    10-2) نامناسب بودن كشتي، كرجي، وسيله حمل، كانتينر يا ليفت وان جهت حمل سالم مورد بيمه، مشروط بر اينكه بيمه‌گذار يا كاركنان وي از چنين عدم قابليت دريانوردي يا نامناسب بودن در زمان بارگيري كالاي مورد بيمه در وسايط مذكور اطلاع داشته باشند.

11) استثناء خطر جنگ

از بين رفتن، آسيب ديدگي يا هزينه هاي ناشي از عوامل زير به هيچ   وجه تحت پوشش اين بيمه نيست:

      11-1) جنگ، جنگ داخلي، انقلاب، شورش، قيام و يا زد وخوردهاي داخلي ناشي از اين امور يا هر گونه عمل خصمانه توسط  يا بر عليه يكي از دو قدرت متخاصم

     11-2) توقيف، ضبط، مصادره، تصرف يا اثرات ناشي از اين امور (به استثناء دزدي دريايي) يا اثرات ناشي از اقدام به شروع آنها.

     11-3) مين، اژدر و بمبهاي متروكه يا ساير سلاحهاي جنگي به جا مانده و متروكه

12) استثناء خطر اعتصابات

اين بيمه به هيچ وجه تلف، آسيب يا هزينه ناشي از موارد زير را پوشش نمي دهد :

   12-1)عمل اعتصاب كنندگان، جلوگيري ازورود كارگران يا عمل اشخاصي كه در درگيريهاي كارگري، آشوبها يااغتشاشات داخلي شركت مي كنند.

   12-2) اعتصاب، تعطيل محل كار، درگيريهاي كارگري، آشوبها و يا اغتشاشات داخلي

   12-2) عمل هر تروريسم يا هر شخصي با انگيزه سياسي

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text