زمانبندی پرداخت خسارت بیمه درمان

زمانبندی پرداخت خسارت بعد از تشکیل پرونده

در صورت کامل بودن مدارک در خسارتهای درمان گروهی:

الف)پاراکلینیکی:حداکثر 7 روزاداری

ب)بیمارستانی: حداکثر 14 روزاداری

در صورت کامل بودن مدارک در خسارتهای عمرو حادثه گروهی و انفرادی:

حداکثر 14 روزاداری

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text