زمانبندی پرداخت خسارت بیمه درمان

زمانبندی پرداخت خسارت بعد از تشکیل پرونده

در صورت کامل بودن مدارک در خسارتهای درمان گروهی:

الف)پاراکلینیکی:حداکثر 7 روزاداری

ب)بیمارستانی: حداکثر 14 روزاداری

در صورت کامل بودن مدارک در خسارتهای عمرو حادثه گروهی و انفرادی:

حداکثر 14 روزاداری

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره 123
کدپستی: 1513813119
تلفن : 8943
نمابر: 88700204


واحد بازرسی و نظارت:
ایمیل: complaint[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

iconbox-facebook icon-rss icon-linkedIn icon-linkedIn Instagram

text