خسارت يا غرامت

عبارت است از زياني كه در نتيجه وقوع حادثه تحت پوشش بيمه به مورد بيمه وارد مي‌گردد و جبران آن در تعهد بيمه‌گر مي‌باشد. ممكن است تعهد بيمه‌گر بدون وقوع حادثه نيز انجام شود؛ مانند پرداخت مبلغ مورد تعهد در بيمه عمر بشرط حيات يا مستمري بازنشستگي.
خسارت مي‌تواند به اشكال زير اتفاق افتد:
الف- خسارت كلي (Total Loss):
حالتي است كه شيء و يا مال بيمه شده به طور كلي و يا بيشتر از 75%  از بين برود و يا بنحوي آسيب ببيند كه هزينه تعمير يا تعويض آن به صلاح نباشد و شامل:
* خسارت كلي واقعي Actual Total Loss
كه در  بيمه‌هاي دريايي به 3 طريق مي‌تواند رخ دهد:
الف - در صورتي كه مورد بيمه بطور كلي از بين برود.
ب - درصورتيكه ماهيت مورد بيمه بطور كلي تغيير كرده و ديگر قابل استفاده نباشد؛ مثل آبديدگي سيمان، تنباكوي بو گرفته ويا گندم جوانه زده.
ج - در صورتي كه مورد بيمه به طور كلي از دسترس بيمه‌گذار خارج شده باشد؛ مثل غرق شدن كامل اموال و يا كشتي و يا گم شدن كشتي در دريا

* خسارت كلي فرضي Constructive Total Loss
حالتي است كه مورد بيمه به طور كلي از بين نرفته، ولي انجام هزينه هاي تعمير و يا تعويض، مقرون به صرفه نيست.
ب- خسارت جزئي يا Partial Loss:
در صورتي است كه حادثه موجب وارد شدن خسارت به بخشي از مورد بيمه‌گردد.
ج - نوعي ديگر از خسارت را خسارت عمومي يا زيان عام يا جنرال اوريج مي‌گويند كه مصداق آن در  بيمه‌هاي دريايي مي‌باشد و آن عبارت است از اقداماتي كه با هدف حفظ و نجات كشتي و كالا توسط فرمانده كشتي صورت مي‌گيرد و طي آن فرمانده يا ناخدا مجبور به فدا كردن كالاي بازرگانان و يا انجام هزينه‌هاي فوق‌العاده مي‌گردد. در جبران اين خسارت همه اشخاص ذينفع بايد به نسبت در آن مشاركت نمايند.

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text