تعريف ريسك در بیمه

 هر نوع فعاليتي در فرآيند اجراي خود با احتمال وقوع حوادث ويا مخاطراتي روبه رو مي‌باشد كه حاصل آن مي‌تواند از برآورده شدن نتيجه و يا خواست مورد انتظار جلوگيري كند. بنابراين احتمالي را كه موجب گرديده تا بازده مورد نظر حاصل نشود را ريسك می‌نامند. اين امر اشاره به وضعيت ناخوشايندی دارد كه ممكن است فرد و يا سازمان در معرض آن قرار گرفته و باعث به وجود آمدن زيان گردد. اين وضعيت جديد مي‌تواند يك حادثه زيانبار و يا يك عامل باز دارنده و يا هر نوع خطر يا بي‌نظمي و يا بي ثباتي در مسير فعاليت باشد. بنابراين به طور خلاصه عدم اطمينان از وقوع خسارت و غيرقابل پيش بيني بودن وقوع پيش آمدها را ريسك مي‌ناميم.

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره 123
کدپستی: 1513813119
تلفن : 8943
نمابر: 88700204


واحد بازرسی و نظارت:
ایمیل: complaint[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

iconbox-facebook icon-rss icon-linkedIn icon-linkedIn Instagram

text