فرآیند پرداخت خسارت

پس از اعلام خسارت از سوی بیمه گذار به شرکت معین خسارت  و تشکیل پرونده از سوی شرکت مذکور در صورتی که پرونده کامل باشند  و نقص مدارک نداشته باشند در رشته بدنه بعد از رویت سلامت و در صورت لزوم تحویل گرفتن داغی قطعات ، حواله خسارت صادر می گردد و در رشته ثالث در صورت کامل بودن مدارک حواله خسارت صادر می گردد. بعد از صدور حواله ، حواله مربوط جهت واریز مبلغ به حساب مالک به اداره مالی ارسال می شود

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره 123
کدپستی: 1513813119
تلفن : 8943
نمابر: 88700204


واحد بازرسی و نظارت:
ایمیل: complaint[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

iconbox-facebook icon-rss icon-linkedIn icon-linkedIn Instagram

text