راهنمای پرداخت خسارت بیمه مسئولیت

زیان دیده گان محترم بیمه نامه های مسئولیت سامان ، برای اعلام خسارت میبایست فرم اعلام خسارت را دانلود نموده و پس از تکمیل آن، به نماینده و شعبه طرف قرارداد خود در تهران و شهرستانها فکس نمایند.

زمانبندی پرداخت خسارت (پس از تکمیل و ارائه مدارک  فوق توسط بیمه گذار) بیمه گر موظف خواهد بود ظرف مهلت 15روز نسبت به تسویه خسارت اقدام نماید .

وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه: بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت حادثه را به شعبه مربوط گزارش دهد و همکاری لازم جهت فراهم آوردن امکان بازدید کارشناس بیمه گر را انجام دهد.

شعب پرداخت خسارت: تمامی شعب بیمه سامان در سراسر کشور آمادگی رسیدگی به پرونده های خسارت بیمه نامه های مسئولیت را دارند.

فرآیند و گردش کار پرداخت خسارت :

    1- اعلام کتبی خسارت از طرف بيمه گذار در فرم مربوطه
    2- ثبت و تشکيل پرونده خسارت توسط بيمه گر
    3- جمع آوری مدارک اوليه جهت تشکيل پرونده و بررسی آن
    4- تعيين و اعزام کارشناس به محل خسارت در صورتيکه خسارت جزو تعهدات بيمه گر باشد .
    5- بررسی پرونده خسارت توسط پزشک معتمد درصورتیکه خسارت منجر به نقص عضو ویا فوت شده باشد.
    6- رسيدگی و ارزيابی خسارت پس از کارشناسی و تکميل مدارک و تعیین حدود تعهدات بیمه گر
    7- محاسبه خسارت
    8- صدور حواله خسارت

تماس با سامان

شماره ثبت: ۲۴۱۰۵۹
آدرس: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، شماره ۴۳۳
کدپستی: ۱۴۳۴۹۳۳۵۷۴
تلفن مرکز تماس: ۸۹۴۳-۰۲۱ نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text