مدارک عمومی برای خسار تهای جانی بیمه های مسئولیت

1.    شرح كامل حادثه همراه با تکميل فرم اعلام حادثه .
2.    قرارداد کاريا مستندات کافی در خصوص رابطه استخدامی حادثه ديده با بیمه گذار.
3.    تصوير مدارک شناسايی و آدرس محل سکونت (همراه با کد پستی)حادثه ديده .
4.    ليست تامين اجتماعی ماه حادثه کارکنان
5.    قراداد کار زیاندیده با کارفرما یا پیمانکار
6.    گزارش نیروی انتظامی یا استشهادیه
7.    در صورت موجود بودن گزارش بازرس وزارت کار و اموراجتماعی ، ارائه شود
خسارتهای پزشکی
1.    گزارش رادیولوژی یا سی تی اسکن .
2.    برگ اورژانس و کليه مدارک پزشکی از پذيرش تا ترخيص بيمار ممهور به مهر مرکز درمانی.
3.    اصل صورتحساب بیمارستان و اصل کلیه فاکتور داروها و لوازم مصرفی معتبر مربوط به هزینه های درمانی ممهور به مهر مرکز درمانی .

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره 123
کدپستی: 1513813119
تلفن : 8943
نمابر: 88700204


واحد بازرسی و نظارت:
ایمیل: complaint[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

iconbox-facebook icon-rss icon-linkedIn icon-linkedIn Instagram

text