مدارک درخواستی در خصوص نقص عضو و فوت

مدارک درخواستی در خصوص نقص عضو:
1.    درخواست کتبی بيمه گذار در خصوص پرداخت ديه نقص عضو .
2.    اصل و يا کپی برابر اصل شده گزارش تنظيمی توسط مقامات انتظامي در خصوص وقوع حادثه.
3.    اصل و يا کپی برابر اصل شده گزارش پزشكي قانوني داير بر تشخيص علت حادثه و درصد نقص عضو
4.    اصل یا برابر با اصل شده گزارش اداره کارواموراجتماعی
5.    اصل رای دادگاه(بدوی و نهائی)
مدارک درخواستی در خصوص فوت:
1.    گزارش پزشکی قانونی دایر بر تشخیص علت فوت .
2.    گواهی فوت صادره پزشکی قانونی یا ثبت احوال
3.    گزارش معاينه جسد .
4.    برگه اورژانس و صورتحساب بیمارستان .
5.    جواز دفن .
6.    رای دادگاه .
7.    گواهی انحصار وراثت نامحدود به منظور مشخص شدن سهم هریک از وراث .
8.    کپی برابر اصل تمامی صفحات شناسنامه ابطالی و کارت ملی فوت شده و تمامی وراث قانونی متوفی .

(مدارک خاص )
در خصوص خسارات مالی وارده به ساختمان یا اتومبیل مدارک مالکیت
در خصوص اتباع خارجی ( ارائه مجوز کار در شهر معین و پروانه و اقامت با حق کار  مشخص  )
استشهادنامه محلی ( در صورت نبود قراداد کار مشخص بین کارفرما و کارکنان )
گزارش آتش نشانی در خصوص خسارات در صورت وقوع خسارات ناشی از آتش سوزی سقوط در چاه و.....

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text