فهرست شعب و نمایندگی باجه
ردیف عنوان نوع مرکز استان/شهر توضیحات کد دوبعدی
1 بانک سامان شعبه آفریقا(2) باجه تهران/ تهران
کد مرکز : 2
آدرس : چهارراه جهان کودک-بانک سامان
تلفن : ----
نمابر : ----
2 بانک سامان شعبه مرکزی(3) باجه تهران/ تهران
کد مرکز : 3
آدرس : ---------------------------------------
تلفن : ----
نمابر : ----
3 بانک سامان شعبه بازار(4) باجه تهران/ تهران
کد مرکز : 4
آدرس : ------------
تلفن : -----
نمابر : -----
4 بانک سامان شعبه اقدسیه(5) باجه تهران/ تهران
کد مرکز : 5
آدرس : ------------------------------------------------------------
تلفن : ---
نمابر : ---
5 بانک سامان شعبه باغ فردوس(6) باجه تهران/ تهران
کد مرکز : 6
آدرس : -------------------------------------------------
تلفن : ---
نمابر : ---
6 بانک سامان شعبه پاسداران(7) باجه تهران/ تهران
کد مرکز : 7
آدرس : -----------------
7 بانک سامان شعبه سعادت آباد(8) باجه تهران/ تهران
کد مرکز : 8
آدرس : ----------------------------
تلفن : -------
نمابر : -------
8 بانک سامان شعبه میرداماد(9) باجه تهران/ تهران
کد مرکز : 9
آدرس : --------------------------------
تلفن : 00000000
نمابر : 00000000
9 بانک سامان شعبه صادقیه(10) باجه تهران/ تهران
کد مرکز : 10
آدرس : -----------------------
تلفن : 000000
نمابر : 000000
10 بانک سامان شعبه جهانشهر کرج(11) باجه البرز/ کرج
کد مرکز : 11
آدرس : ---------------------------
تلفن : ---------
نمابر : ---------
معرفی شعب و نمایندگی ها